Njoftime

Kerkesa per Pedagoge – 2016

Kerkesa per Pedagoge – 2016

Në fushën e së Drejtës

Pedagogë  të së Drejtës Penale

Pedagogë  të së Drejtës Civile

Pedagogë  të së Drejtës Publike

Në fushën e Shkencave Sociale

Pedagogë në lëndët e Psikologjisë

Në fushën e Matematikës dhe Statistikës

Pedagogë në lëndët e Matematikës e Statistikës, që vijnë nga studime në Matematikë, Inxhinieri Matematik, Ekonomi, e të tjera të ngjashme

Në fushën e Informatikës

Pedagogë për grup- lëndët e Informatikë, Databazë, Sisteme Shrytëzimi, Komunikim të Dhënash e Rrjeta Kompjuterike, Strukturë të dhënash, Algoritmikë, Organizim i Sistemeve Kompjuterike  qe vijne nga studime ne programe  : Informatikë, Teknologji Informacioni e Komunikimi, Inxhinieri Informatike, Informatikë Ekonomike, e te tjera te ngjajshme

Në fushën e Financë, Bankë e Kontabilitet

Pedagogë në lëndët e Financës dhe Bankës

Ne fushen e Ekonomisë

Pedagogë në lëndët e Menaxhimit

Pedagogë në lëndët e Ekonomiksit

Procedura:

  1. Do të pranohen si kandidatë potencialë të gjithë aplikantët që:
  2. Kanë grada shkencore ose janë në proces të përfitimit të tyre.
  3. Kanë përfunduar studimet Master i Shkencave me mesatare mbi 9.
  4. Të gjithë aplikantët duhet të dorëzojnë pranë adresës elektronike info@umsh.edu.al ose recepsionit të SHLP “Mesdhetare e Shqipërisë” me adresë: Bul. Gjergj Fishta, Nr.52, 1023 Tiranë, dokumentet e mëposhtme:
  5. Letër Interesi;
  6. Diplomën e programit Master i Shkencave të shoqëruar me listën e notave;
  7. Dokumentet e titujve dhe gradave shkencore dhe fushat në të cilat i kanë fituar ato;
  8. CV sipas standarteve Europiane;
  9. Referenca shoqëruar me kontaktet e sakta të Referuesve;
  10. Në rast se ndonjë nga dokumentet e mësipërm është përfituar jashtë Shqipërisë, së bashku me kopjen e origjinalit duhet të paraqitet edhe njehsimi nga MAS ose vërtetim që është në ketë proces.

Afati i Aplikimeve:

18 qershor 2016 – 2 korrik 2016

Procedura e përzgjedhjes

3 korrik 2016 – 4 korrik 2016: Do të njoftoheni nëse jeni përzgjedhur ose jo për fazat e mëtejshme

5 korrik 2016 – 7 korrik 2016: Intervistat me kandidatët e përzgjedhur

8 korrik 2016 – 9 korrik 2016: Njoftimi për rezultatet