Njoftime

Njoftim per vende vakante

Njoftim per vende vakante

Shlp Mesdhetar e Shqiperise , njofton hapjen e aplikimeve per plotesimin e vendeve te punes, me staf te brendeshme akademik ne fushat e meposhteme:

  1. E drejte civile
  2. E drejte publike
  3. E drejte penale
  4. Informatike me drejtim ne Algoritmike, Organizim i sistemeve kompjuterike, Informatike, Arkitekture dhe Vleresim kompjuterash, Teoria e bazave te te dhenave, Menaxhim i Sistemeve te Informacionit.
  5. Psikologji dhe Sociologji

 

Kriteret:

Te kete se paku graden Dr.i Shkences ose te jete ne perfundim te pergatitjes se tezes se Doktoratures ne fushat e shpallura me siper.

 

Aplikimet te dergohen me email ne adresen :   info@umsh.edu.al

ose dorazi ne recepsionin e Shlp Mesdhetare te Shqiperise

Aplikimi  duhet te perfshije

1.Leter interesi,

  1. CV ,
  2. Fotokopje te dokumenteve te shkollimit dhe kualifikimeve.

 

Afati i aplikimeve deri ne daten 25 Shkurt 2017.

Kandidatet e perzgjedhur do te njoftohen per intervista brenda dates 3 Mars 2017.