Botime


 • Vetë titulli shpreh përmbajtjen e librit :
  Aspiratat e shqiptarëve për t’u integruar në Rajon dhe në strukturat Euroatlantike.
  Arritje dhe probleme gjatë këtyre viteve që lidhen me realizimin e kësaj aspirate.
  Zhvillimi ekonomik, funksionimi i shtetit ligjor, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar-janë faktorët më të rëndsishëm që e bëjnë të mundur me sukses dhe sa më shpejt të procesit të integrimit. • Janë shënime të zgjedhura me kujdes, faktorët më të rëndësishëm që lidhen me tranzicionin ekonomik në vendin tonë.
  Është një skaner i ekonomisë shqiptare në këto vite, çfarë tregon se autori e ka ndjekur në vazhdimësi këtë proces në rolin e drejtuesit të lartë të shtetit (Ministrit), por edhe të ekspertit në fushën e ekonomisë. • Janë trajtuar problematika të rëndësishme:
  Kriza në vendet kryesore të botës.
  Ndikimi i saj në ekonominë tonë.
  Çfarë masash dhe politikash ekonomike duhet të ndiqen për të zbutur efektet negative të krizës.
  Në libër gjejmë të dhëna dhe krahasime me krizat e mëparshme. • Këndvështrimi në këtë libër është shumëdimensional:
  Ç’janë financat publike? Si duhen përdorur ato me efektivitet?
  Kontrolli sistematik i përdorimit të tyre.
  Drejtimet kryesore ku duhet të përdoren.
  Rritja e transparencës për të luftuar korrupsionin. • Në këtë libër janë dhënë:
  Përkufizime e koncepte të rëndësishme për ekonominë. Ndarja sipas përfshirshmërisë: Mikroekonomi dhe Makroekonomi.
  Ekonomia shumëdegëshe: Bujqësore, Industriale, Komunikacioni, Tregtia, Turizmi.
  Përse është e domosdoshme kjo lëndë për studentët.
  Lidhjet e saj me degët e tjera.
  Teoritë ekonomike dje dhe sot. • Janë trajtuar çështje të rëndësishme si:
  Roli i financave ndërkombëtare, shembuj dhe të dhëna, krahasime.
  Roli i BB-së, FMN-së.
  Luhatjet e monedhave, forcimi dhe dobësimi i tyre, faktorët që ndikojnë.
  Lidhjet e financave tona me financat ndërkombëtare. • Një tekst i rëndësishëm për studentët e ekonomikut, ku trajtohen:
  Teoritë më të rëndësishme për zhvillimin ekonomik.
  Kuptimi i ekonomiksit.
  Faktorët ekonomikë: Papunësia, PKB, PBB, Konsumi, Inflacioni, Investimet. • Janë trajtuar këto çështje:
  Teoritë që lidhen me rolin dhe ndërhyrjen e shtetit në ekonomi.
  Probleme që lidhen me privatizimet.
  Politikat sociale në mbrojtje të qytetarëve.
  Ndërmarjet publike, roli dhe sfidat e tyre në zhvillimin e tyre.
  Ndikimi i cilësisë së qeverisjes në zhvillimin e sektorit privat. • Këta nobelistë, gjithsej 51 shkencëtarë nga viti 1969- 2002 kanë trajtuar probleme të rëndësishme në këto fusha:
  Teoritë e ekuilibrit të përgjithshëm të ekonomisë.
  Në fushën e Makroekonomisë.
  Në fushën e Mikroekonomisë.
  Në fushën e studimeve ndërdisiplinore.
  Në fushën e metodave të reja të analizës ekonomike.
  Në vëllimin e parë, janë trajtuar nobelistët: Regnar Frisch, Keneth J. Arow, John R. Hicks, Friedrich Hayek, Milton Fredman. • Këta nobelistë, gjithsej 51 shkencëtarë nga viti 1969- 2002 kanë trajtuar probleme të rëndësishme në këto fusha:
  Teoritë e ekuilibrit të përgjithshëm të ekonomisë.
  Në fushën e Makroekonomisë.
  Në fushën e Mikroekonomisë.
  Në fushën e studimeve ndërdisiplinore.
  Në fushën e metodave të reja të analizës ekonomike.
  Në vëllimin e dytë: James Edward Meade, James Tobin, Robert Sollow, Maurice Allais, R.L. Klein. • Këta nobelistë, gjithsej 51 shkencëtarë nga viti 1969- 2002 kanë trajtuar probleme të rëndësishme në këto fusha:
  Teoritë e ekuilibrit të përgjithshëm të ekonomisë.
  Në fushën e Makroekonomisë.
  Në fushën e Mikroekonomisë.
  Në fushën e studimeve ndërdisiplinore.
  Në fushën e metodave të reja të analizës ekonomike.
  Në vëllimin e tretë: Marton H. Miller, John Nash, Robert E. Lucas. • Këta nobelistë, gjithsej 51 shkencëtarë nga viti 1969- 2002 kanë trajtuar probleme të rëndësishme në këto fusha:
  Teoritë e ekuilibrit të përgjithshëm të ekonomisë.
  Në fushën e Makroekonomisë.
  Në fushën e Mikroekonomisë.
  Në fushën e studimeve ndërdisiplinore.
  Në fushën e metodave të reja të analizës ekonomike.
  Në vëllimin e katërt: Robert C. Merton, Myron S. Scholes, William Vickrey, Jamesa A. Mirrlefs. • Në këtë libër Profesori thekson:
  Vetëm rritja e prodhimit sjell kthesën drejt rritjes ekonomike.
  Politikat që nxitin rritjen e punësimit, pasi nëpërmjet kësaj rritet prodhimi.
  Rritja e prodhimit dhe rritja e mirëqënies.
  Rritja ekonomike ul shkallën e varfërisë.
  Degët prioritare për rritjen e prodhimit. • Në këta libër trajtohen:
  Indeksi i lirisë ekonomike.
  Krahasimi i lirisë ekonomike nga viti në vit, me rajonin dhe vende të tjera të botës.
  Faktorët që përdoren për matjen e lirisë ekonomike: Barra fiskale, ndërhyrja e qeverisë në ekonomi, politikat tregtare, politikat monetare, investimet e huaja, bankat dhe financat, pagat dhe çmimet, të drejtat pronësore, kuadri rregullator, tregu informal. • “Tranzicioni dhe liria ekonomike në Shqipëri” është botuar edhe në anglisht, çfarë tregon nivelin e lartë shkencor të librit por edhe interesin e studiuesve të huaj për këtë problem të rëndësishëm, i cili merr prioritet në kuadrin e globalizimit të ekonomisë. • Në tekst gjejmë të trajtuara probleme që lidhen me atë se si studentët duhet të fitojnë njohuritë praktike dhe teorike për zhvillimin, dijen, analizën, planifikimin, organizimin dhe kontrollin e marketingut bankar, aftësimin e studentëve për të realizuar një projekt për marketingun bankar. Po kështu gjejmë të trajtuara problemet e kuptimit të parimeve themelore mbi të cilat zhvillohet dhe funksionon marketingu bankar, ndërveprimin e industrisë financiare me veprimtaritë e tjera të ekonomisë.
  Në libër zë vend dhe sistemi bankar dhe frytshmëria e shërbimeve bankare në vendin tonë.


Revista Euro-Mediterranean