Prof.Assoc.Dr. Altin Hoti

Zv. Rektor

Dr. Hoti është fitues i bursës Fulbright për studime post-doktorale në ekonomiks zhvillimi pranë Universitetit “The George Washington University” në DC, SHBA. Ai ka fituar titullin PhD nga Universiteti “Saint-Petersburg State University” në Shen-Peterburg, Rusi, me profil “Ekonomiks Ndërkombëtar”. Dr. Hoti ka një eksperiencë të gjatë akademike dhe administrative në universitete të ndryshme të Shqipërisë dhe jashtë saj. Gjithashtu, ai mban titullin “Profesor i Asociuar”.
Ai është autor i një sërë botimesh shkencore dhe publicistike në fushën e ekonomisë të publikuara në vend dhe rajon. Aktualisht Dr. Hoti është Zv. Rektor i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë.

Dr. Hoti has won the Fulbright Scholar for post-doctoral studies in development economics at “The George Washington University”, DC, USA. He has earned the title PHD from the University “Saint-Peterburg State University” in Saint-Peterburg, Russia, with a specialization in “International Economics”. Dr. Hoti has a long experience in academic and administrative work in many universities in Albania and abroad. He holds also the title “Associate Professor”.
He is author of many academic and other publications in the field of economics published internally and the region.
Currently Dr. Hoti is Deputy Rector at the Mediterranean University of Albania.

Prof.Assoc.Dr. Altin Hoti
Staff Information
Stay in Touch