Prof.Assoc.Dr. Nevila Rama

Zv/Rektor për Procesin Akademik

Nevila Rama ka kryer studimet e Doktoraturës në Institutin e Studimit të Doktoraturës dhe Kërkimit Shkencor të Universitetit Shtetëror të Studimeve të Teknologjisë dhe Informacionit në Sofie, Bullgari, në fushën e Diplomacisë dhe Sigurisë Ndërkombëtare. Studimet Universitare dhe Pasuniversitare i ka kryer pranë Fakultetit Juridik të Universitetit të Sofies “Clement Ohridski” ku është diplomuar me Bachelor dhe Master Shkencor në Marrëdhënie Ndërkombëtare. Eshtë lektore e marrëdhënieve ndërkombëtare në SHLP Mesdhetare të Shqipërisë nga viti 2009 e në vazhdim.

Ka marrë pjesë në Konferenca Shkencore në Shqipëri, Bullgari, FYROM, Portugali, Turqi, Dubai, Slloveni, Rumani, Spanjë dhe Itali dhe ka botuar artikuj shkencorë në revista shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare. Interesat e saj shkencorë fokusohen në teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare, studimet e sigurisë dhe diplomacisë, studimet rajonale dhe analizën e informacionit në periudha krize për institucionet jo prodhuese. Eshtë njohëse e gjuhës shqipe, bullgare, angleze, gjermane dhe italiane.

 

Nevila Rama, PhD

Nevila Rama earned a PhD at the Institute of Doctoral Studies and Scientific Research of the State University of Technology and Information, Sofia, Bulgaria in the field of Diplomacy and International Security. She is a MSc and BA graduate of International Relations at the Faculty of Law of Sofia University “Clement Ohridski”. She is a Lecturer of international relations at the Mediterranean University of Albania from 2009 onward.

She has participated in various scientific conferences in Albania, Bulgaria, FYROM, Portugal, Turkey, Dubai, Slovenia, Spain, Rumania, Italy and has published several scientific articles in international scientific journals. Her research interests include theories of international relations, security and diplomatic studies, regional studies and information analysis in periods of crisis for non-economic institutions. She speaks Albanian, Bulgarian, English, German and Italian.