• Departamentet
 • Programet
 • Departamenti i Finance Banke dhe Kontabilitet
 • Departamenti i Ekonomisë
 • Departamenti i Informatikes dhe i Formimit Shkencor.
 • Bachelor në Shkenca Ekonomike me profil: Financë Bankë dhe Kontabilitet
 • Bachelor në Shkenca Ekonomike me profil: Administrim Biznesi
 • Bachelor në Shkenca Ekonomike me profil: Biznes dhe Ligj
 • Bachelor në Informatikë Biznesi
 • Master i Shkencave në Financë Bankë
 • Master Profesional në Administrim Biznesi
 • Master Profesional në Menaxhim Biznesi me profil: Menaxhim Arsimi
 • Master Profesional në Menaxhim Biznesi me profil: Menaxhim Arti
 • Master Profesional në Menaxhim Biznesi me profil: Menaxhim Shëndeti
 • Master Profesional në Menaxhim Biznesi me profil: Menaxhim i Pasurive të Paluajtshme
 • Master Profesional në Menaxhim Biznesi me profil: Menaxhim Turizmi
 • Master Profesional në Sisteme Informacioni në Biznes
 • Master i Shkencave në Sisteme Informacioni në Biznes

Fakulteti i Shkencave Ekonomike në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë, synon t’i pajisë studentët me njohuritë themelore për formimin e tyre në fushën e financës, bankave, kontabilitetit, menaxhimit, informatikës dhe menaxhimit të sistemeve, etj., si dhe për vazhdimin e studimeve të mëtejshme në fushën e ekonomisë. Pas përfundimit të këtyre programeve të studimit, në sajë të njohurive të marra, studenti aftësohet për mundësinë e punësimit në sektorin privat dhe publik, në pozicione të tilla si: menaxher i përgjithshëm dhe i specializuar, menaxher finance, kontabiliteti, menaxher marketingu, menaxher shitjesh, menaxher blerjesh, menaxher i burimeve njerëzore, menaxher prodhimi, specialist informatike për biznesin, për menaxhimin e sistemeve të informacionit (MIS), si dhe për vazhdimin e studimeve të nivelit të tretë apo specializimeve të mëtejshme në profile më të ngushta. Fakulteti i Shkencave Ekonomike ka tre departamente të cilat organizojnë programet e studimit në nivele të ndryshme: