• Departamentet
 • Programet
 • Departamenti i të Drejtës Publike
 • Departamenti i të Drejtës Civile
 • Departamenti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare
 • Bachelor në Juridik
 • Bachelor në Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci
 • Master i Shkencave në E Drejtë Civile dhe Tregtare
 • Master i Shkencave në E Drejtë Publike
 • Master i Shkencave në Marrëdhënie Ndërkombëtare
 • Master Profesional në Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil: Studime Mesdhetare
 • Master Profesional në Marrëdhënie Ndërkombëtare me profil: Studime Europiane

Krijimi i Fakultetit të Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare ishte nevojë e domosdoshme për arritjen e objektivave të strategjisë së zhvillimit të institucionit tonë, edhe për vijimin e traditës së deritanishme në institucion dhe shembujt e praktikës së mirë të vrojtuara gjatë viteve të kaluara, por edhe për shkak të rritjes së nevojave dhe kërkesave të tregut për studime të zgjeruara në studime në jurisprudencë dhe në fushën e studimeve ndërkombëtare.Struktura e Fakultetit të Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, përfshin riorganizimin e Departamentit Juridik egzistues në dy departamente të reja duke ndjekur modelet më të përparuara në shkencën e së drejtës, në ndarjen në dy blloqe monolitete, atë të së drejtës publike dhe asaj private.Këtyre njësive j’u bashkëngjitet edhe Departamenti egzistues i Marrëdhënieve Ndërkombëtare i cili i bashkëngjitet këtsaj njësie të re për vetë specifikat e programit të lidhura ngushtë me të drejtën ndërkombëtare në shumë aspekte të tjera. Njësia e riorganizuar, Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, organizohet në tre njësi bazë.