Prof.Assoc.Dr. Nexhmi Dumani

Rektor i ShLP Mesdhetare të Shqipërisë

Profesor. Asoc. Nexhmedin Dumani është Rektor i ShLP Mesdhetare të Shqipërisë. Profesor në fushën e ekonomisë me eksperiencë në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor por edhe me një angazhim si në fushën e administratës publike ashtu edhe në shoqërinë civile. Ka kryer trainime të shumta dhe shkëmbim eksperience për çështjet sociale, për varfërinë, shërbimet sociale, decentralizimin, tregun e punës dhe sigurimet shoqërore në Itali, Angli, Hungari, Gjermani, SHBA, Slloveni, Kroaci, Letoni, Turqi, Bosnje-Hercegovinë, Francë, Spanjë, Irlandë, Rumani, Bullgari, Greqi, Austri, Belgjikë. Ka lekturuar në një sërë Universitetesh në Shqipëri dhe jashtë saj, ka marrë pjesë në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare dhe ka botuar shumë tekste universitare dhe artikuj shkencorë. Eshtë njohës i gjuhës shqipe, angleze dhe ruse.

 

Prof. Asoc. Nexhmi Dumani

Prof. Asoc. Nexhmedin Dumani is the Rector of the Mediterranean University of Albania. He is a Professor in the field of Economics and has training and experience exchanges on social issues like poverty, social services, decentralization, labor market and social insurance in Italy, England, Hungary, Germany, USA, Slovenia, Croatia, Latvia, Turkey, Bosnia-Herzegovina, France, Spain, Ireland, Bulgaria, Greece, Austria, Belgium, etc. He has been lecturer in various Universities in Albania and abroad has attended national and international scientific conferences and published university text books and scientific papers. He is fluent in Albanian. English and Russian.

Prof.Assoc.Dr. Nexhmi Dumani
Staff Information
Stay in Touch