Prof.Assoc.Dr. Greta Angjeli

Zv/Rektor per Punen Shkencore & Burimet Njerezore

Prof. Asoc. Greta Angjeli ka rreth tridhjetë vjet eksperiencë në shërbimin financiar e bankar, mësimdhënie, auditim, buxhetimin kombëtar e lokal, analizën programuese kompjuterike, planifikimin financiar dhe analizën e investimeve, analizën e fizibilitetit për investimet, hartimin e projekteve të investimeve. Prof. Asoc. Greta Angjeli ka kryer studimet universitare dhe pas universitare në Universitetin e Tiranës dhe specializime brenda e jashte vendit. Disertacioni i saj i doktoraturës lidhet me auditimin e brendshëm si domsodoshmëri për rritjen e efiçensës së qeverisjes. Ka lektruar në disa universitete në Shqipëri dhe rajon. Ka marrë pjesë në konferenca brenda dhe jashte vendit dhe ka botuar një sërë artikujsh shkencorë dhe tekste universitare. Eshtë njohëse e gjuhës shqipe, angleze dhe italiane.

 

EDUKIMI

 • 1984 – Diplomuar per  Finance, “Universiteti i Tiranes, Fakulteti Ekonomik”
 • 1985 – Diplome Master per Programim Kompjuteri, “Universiteti i Tiranes, Fakulteti Shkencave”
 • 1996 – Liçensuar si Ekspert Kontabël . Tiranë
 • 2000 – Diplome Master ne Finance, “Universiteti i Tiranes, Fakulteti Ekonomik”
 • 2000 – Kualifikim i larte – per nivele ekzekutive, Drejtimi dhe Menaxhimi, “Harvard’s Kennedy School of Government”
 • Ne proces te Mbrojtjes se Doktoratures me teme : “Auditimi i Brendeshem, domsodoshmeri per rritjen e eficences se Qeverisjes”, prane Universitetit te Tiranes

 

AKTIVITETI AKADEMIK

 • 1985 – 1997                     Pedagoge, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranes, Leksione dhe Seminare ne Programim Kompjuteri dhe Analize kontabiliteti dhe financiare
 • 2009 – ne vazhdim     Pedagoge , Fakulteti i Ekonomise, Universiteti Mesdhetar i Shqiperise

 

 

EKSPERIENCA NE PUNE

2010 – ne vazhdim   “Universiteti Mesdhetar i Shqiperise”, Tirane, Shqiperi

Pedagoge me kohe te pjeseshme ne lendet e Kontabilitetit Financiar dhe te Drejtimit dhe Standarteve te kontabilitetit ne sistemin Master.

 

1996 – 2010                   “Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve”, Tirane, Shqiperi  (FSHAN)

Senior Invesment Oficer. Kerkimi dhe gjetja e oportuniteteve te reja te investimit, asistimi i oficereve te investimit ne vleresimin dhe zbatimin e projekteve. Keshillim I kompanive sesi te drejtojne bizneset e tyre. Ndjekja dhe auditimi i vazhdueshme i kompanive me te cilat bashkepunohej. Rekomandim i  metodat me te mira te financimit te investimit. Ndjekja e situates financiare te Fondit dhe klienteve te tij dhe ndihma ligjore me te rejat  ligjore qe lidhen me aktivitetin e Fondit dhe klienteve te tij.

 

1992 – 1996.                   “Ministria e Financave”

Zevendes Drejtore e Departamentit te Buxhetit. Hartimi i draftit te Buxhetit te Shtetit. Prezantimi I draftit per aprovim ne Qeverine Shqiptare dhe Parlament. Ndjekja dhe monitorimi i tij si dhe i deficitit buxhetor. Drejtimi I degeve te buxhetit ne rrethe. Pjesemarrja dhe perfshirja ne pergatitjen e struktures dhe kuadrit ligjor te Sistemit Buxhetor dhe Thesarit te Shqiperise.

 

1991 – 1992.                     “Ministria e Financave”

Drejtor i Statistikave. Grumbullimi dhe perpunimi i te dhenave  statistikore  financiare per Ministrine e Financave.

 

1987 – 1991                       “Ministria e Financave”

Analsite programuese kompjuteri. Analiza, zgjedhja dhe perpunimi i te dhenave te informacionit te buxhetit dhe taksave per Ministrine e Financave. Analiza dhe perpunimi i te dhenave per Bilancin Financiar te Shtetit. Krijimi i database-it te pare ne Shqiperi me te dhenat e bilanceve financiare te te gjitha ndermarrjeve ne Shqiperi , i cili perdorej nga institucionet qendrore shqiptare. Ne rrjetin e programit u perfshine 22 institucione shteterore qendrore.

 

1984 – 1987.                     “Banka Tregtare e Shqiperise”

Specialiste ne Departamentin e Kredise. Supervizimi, analiza e efektivitetit te investimeve dhe pergatitja e analizes financiare te investimeve qe aprovoheshin nga banka.

 

1992 – ne vazhdim     Ekspert Kontabel  i Rilicensuar  me Vendimin  115, date 21/12/2000

 

GJUHET E HUAJA

 • Anglisht – Shume mire
 • Italisht – Shume mire

 

 


 

Prof. Asoc. Greta Angjeli

Prof. Asoc. Greta Angjeli has over thirty years of experience in financial services and banking, teaching, audit, national and local budgeting, computer programming analysis, financial planning and investment analysis, investment feasibility analysis and project design investment. Prof. Assoc. Greta Angjeli has completed her undergraduate and postgraduate studies at the University of Tirana. Her doctoral dissertation is related to Internal Audit as a sine qua non for increasing the efficiency of the Government. She has been a lecturer at several universities in Albania and the region. She has participated in several scientific conferences in Albania and abroad and has published many scientific articles and textbooks. She is fluent in Albanian, English and Italian.

 

2010-Present                  “Mediterranean University of Albania”, Tirana, Albania

Vice Rector: Finance, Accounting and Banking

Classes taught include:

 • Financial Accounting
 • Managerial Accounting
 • Financial Management
 • Computer Programming

 

1996-2010                         “Albanian-American Enterprise Fund”, Tirana, Albania

Senior Investment Officer

 • Researched and looked for new investment opportunities
 • Prepared and trained investment officers on project appraisal and project implementation.
 • Advised companies on how to build and implement corporate governance and improve their business operations.
 • Recommended the best method of financing on selected investments.
 • Carefully supervised and managed the financial situations of the Fund and the clients.
 • Kept abreast of the legal and accounting system which affected the activity of AAEF and its clients.
 • Appointed interim Country Director, and managed AAEF, AAIA, Euro-Tube

 

1992-1996                          “Ministry of Finance, Tirana, Albania”

Deputy Director: Budget Department
Responsible for drafting the Republic of Albania state budget.

 • Presented the draft for approval to the Albanian government and parliament.
 • Monitored the budget deficit.
 • Managed the city budget teams for the entire country.
 • Participated in the preparation of the legal framework and structure of the Budgetary and Treasury System of Albania. Monitored and actively participated in its implementation.

 

1991-1992                           “Ministry of Finance”, Tirana, Albania

Statistics Director

 • Created and implemented the financial statistical structure for the Ministry of Finance.

 

1991-1992                           “Ministry of Finance”, Tirana, Albania

Computer Programmer 

 • Created the first database in Albania which was used by the state research institutions. In this program network 22 central state institutions were involved.
 • Analyzed and scheduled data entering and processing of tax and budget information for the Ministry of Finance.
 • Analyzed data entering and processing the balance sheet.

 

1984-1987                           “Commercial Bank of Albania”, Tirana, Albania

Investment Officer

 • Supervised the implementation phase of all investments approved by the bank.

 

1992 –Present                  Auditor

 • Responsible for auditing company accounts and provide reports on conclusions of evaluation.

 

1985 – 2010                      “University of Tirana”, Faculty of Economy, Tirana, Albania

Visiting Professor

Classes taught include:

 • Financial Accounting
 • Financial Analysis
 • Computer Programming

 

EDUCATION

1984   –   University of Tirana, Faculty of Economy, Tirana, Albania

B.A. Finance and Accounting

 

1984   –   University of Tirana, Faculty of Sciences, Tirana, Albania

M.A. Computer Programming

 

2000   –   University of Tirana, Faculty of Sciences, Tirana, Albania

M.S. Finance

 

2000-2001   –   Harvard University, Cambridge, MA, USA

Harvard’s Kennedy School of Government

Executive Training Course on Leadership and Management

 

May, 2014   –   University of Tirana, Institute of European Study, Tirana, Albania

PhD “Auditing –tool for better governance “

 

 Nov, 2014   –   University of Tirana, Institute of European Study, Tirana, Albania

Prof. Ass.

 

PUBLISHING

1. Economic analysis of projects, Alqi Naqellari, Greta Angjeli, Rudina Qurku, Tirana 20142. Audit and good governance, Greta Angjeli

 

CERTIFICATIONS AND LICENSES

Certified Albanian National Auditor, Tirana, Albania 2000

 

SKILLS

Computer: Proficient in Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Web Browsing and researching,

Languages: Fluent in English and Italian.

 

SUMMARY OF POST DOCTORAL SCIENTIFIC ARTICLES

Scientific articles in international journals with IF, international editorial board

 1. Greta ANGJELI, J. Marashi, N. Rama. Green economy – the development of the area of Shkodra Lake. Agribalkan/ Balkan Agricultural Congress. 8-11 September 2014, Edirne, Turkey. P. 285. Http://agribalkan.org.
 2. Greta ANGJELI, J. Marashi, M. Lika. Performance auditing on environmental safety and health – Albania. Agribalkan/ Balkan Agricultural Congress. 8-11 September 2014, Edirne, Turkey. P. 864. Http://agribalkan.org
 3. Greta ANGJELI, J. Marashi, V. Mici. The audit of public sector in the context of the public management reforms. International Scientific Conference: Scientific challenges for sustainable development. Abstract Proceeding. September 19-20, 2014, Struga, Macedonia. eust.edu.mk
 4. Greta ANGJELI, Lika (Çekani), I. Malollari. Statistical evaluation of microbiologic water situation in Shёngjin beach, Albania. Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE). Impact Factor (2012) IF = 0.259; The Impact factor for the last 5 years – 0.335. ISSN 1311-5065
 5. Mankolli H, Kongoli Ç, Laska Merkoci A, Angjeli G, Lika M. Evaluation of snowfalls a component of climate in the Balkan region: case study meteorological stations in Albania. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES). Volume 4, issue 4, p. 659-664. ISSN 2224-4980.4Index Copernicus ICV= 2011: 6.00; 2012: 5.68; UIF= 0.541; (GIF) IF= 2012: 0.425; 2013: 0.541;
 6. Sadikaj, D. Arapi, J. Bekteshi, A. Dyli, E. Spaho, V. Spaho, Greta Angjeli. The dynamic of the type of composition and horizontal distribution of ichthyiofauna in the Lake of Thane. ICAB-2014, Proceeding. September 22. No.9. ISBN: 978-99943-0-367-0
 7. Dyli, R. Sadikaj, D. Arapi, E. Spaho, V. Spaho, Greta Angjeli, R. Vreoni. Species composition and biodiversity indices of macrozoobenthos in some shallow areas of Thana Lake (Lushnje-Albania).ICAB-2014, Proceeding. September 22. No.12, ISBN: 978-99943-0-367-0

 

SUMMARY OF SCIENTIFIC REFERENCE IN CONFERENCE AFTER THE PhD

A) Participation in International Scientific Conferences

 • Greta ANGJELI, J. Marashi, N. Rama. Green economy – the development of the area of Shkodra Lake. Agribalkan/ Balkan Agricultural Congress. 8-11 September 2014, Edirne, Turkey. P. 285. Http://agribalkan.org.
 • Greta ANGJELI, J. Marashi, M. Lika. Performance auditing on environmental safety and health – Albania. Agribalkan/ Balkan Agricultural Congress. 8-11 September 2014, Edirne, Turkey. P. 864. Http://agribalkan.org
 • Greta ANGJELI, J. Marashi, V. Mici. The audit of public sector in the context of the public management reforms. International Scientific Conference: Scientific challenges for sustainable development. Abstract Proceeding. September 19-20, 2014, Struga, Macedonia. eust.edu.mk
 • Greta ANGJELI, E. Angjeli, V. Mici. Efficiency and effectiveness of audits in the public sector. Global business conference, Dubrovnik, Croatia, October 1-4, 2014. ISSN: 1848-2252
 • Msc Vladimir MICI, Greta ANGJELI. The risk of companies operating in the oil industry (upstream) (exploration and production). Albanian case. 7th International Conference “Role, Competences and Responsibilities of public institutions on generating new scope towards European Integration”, 22 November 2014, Prishtina, Kosovo.
 • Msc Vladimir Mici Dr Greta ANGJELI Dr Alqi Naqellari Management of natural resources of oil and gas in terms of employment, growth income and tourism Regional Scientific Conference “Cultural management strategies of tourism in Albania and Kosovo”, 27-28 November 2014, Peje, R. of Kosovo
 • Alqi Naqellari Dr. Greta ANGJELI  Msc.Vladimir MICI Deformation of the banking system in Albania and its consequences Regional Scientific Conference “Cultural management strategies of tourism in Albania and Kosovo”, 27-28 November 2014, Peje, R. of Kosovo

B) Participation in National Scientific Conferences

 • Sadikaj, D. Arapi, J. Bekteshi, A. Dyli, E. Spaho, V. Spaho, Greta ANGJELI. The dynamic of the type of composition and horizontal distribution of ichthyiofauna in the Lake of Thane. 2nd International Conference on Applied biotechnology. Tirana, Albania, September 22, 2014. No.016. p. 27. ISBN: 978-99943-0-367-0
 • Dyli, R. Sadikaj, D. Arapi, E. Spaho, V. Spaho, Greta ANGJELI, R. Vreoni. Species composition and biodiversity indices of macrozoobenthos in some shallow areas of Thana Lake (Lushnje-Albania). 2nd International Conference on Applied biotechnology. Tirana, Albania, September 22, 2014. No.024. p. 35 .  ISBN: 978-99943-0-367-0
 • Sadikaj, D. Arapi, L. Papa, H. Rexha, Greta ANGJELI, Aquaculture in biological products of European union countries and prospectives of development. 2nd International Conference on Applied biotechnology. Tirana, Albania, September 22, 2014. No.017. p. 28 .    ISBN: 978-99943-0-367-0
 • Assoc. Dr. Manjola Naço (KLSH) & Dr.Blerta Zilja & Dr. Greta ANGJELI, High State Control between independence and being the leading player in ensuring a good governance 3rd Annual Scientific Conference “National Audit serving National Governance”, 29-30 October 2014, Tirana Albania
 • Greta ANGJELI, A. Robo, E. Nelaj, M. Lika. Statistical study of albanian immunization program. International Conference on Applied Sciences “New technologies and applications in medicine”, NTAM 2014. 7 – 8 November, 2014, Tirana, Albania.
 • Greta ANGJELI, M. Lika (Çekani), E. Nelaj Assessment of Microbial Pollution of Littoral Waters of Ohrid Lake, Albania Side, and Health Impact. International Conference on Applied Sciences “New technologies and applications in medicine”, NTAM 2014. 7 – 8 November, 2014, Tirana, Albania.
 • Alqi Naqellari, Greta ANGJELI, Vladimir Mici The consequences of the financial crisis and global recession in the Albanian economy. First International Conference on Business, Law, Administration and Social Sciences, 17 January 2015, Tirana, Albania.
Prof.Assoc.Dr. Greta Angjeli
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught