Departamentet e Fakultetit të Shkencave Ekonomike

Fakulteti i Shkencave Ekonomike – Faculty of Economic Sciences

Email: fes@umsh.edu.al
Tel. : 00355 42421774 ext. 15

Departamenti Finance Banke dhe Kontabilitet – Department of Banking Finance and Accounting

Email: dbfa@umsh.edu.al
Tel. : 00355 42421774 ext. 8

Departamenti i Ekonomise – Department of Economics

Email: de@umsh.edu.al
Tel. : 00355 42421774 ext. 9

Departamenti i Informatikes, Matematikes dhe Mbeshtetes – Department of Computer Science, Mathematics and Support

Email: dcsms@umsh.edu.al
Tel. : 00355 42421774 ext. 6

Njësia e Sigurimit të Cilësisë e Kurrikulave – Quality Assurance and Curricula Unit

Email: qacu@umsh.edu.al
Tel. : 00355 42421774 ext. 12