Fotokopje

Në katin e parë të ShLP Mesdhetare te Shqipërisë gjendet këndi i fotokopjes i cili është në dispozicion të studentëve. Studentët mund të pajisen me kartën e vecantë që mundëson përdorimin e makinës së fotokopjes pranë sekretarisë.