Konsulencë

Sipas kërkesave dhe nevojave të sudentëve Sekretaria Mësimore dhe Pranimet e ShLP Mesdhetare të Shqipërisë organizon konsulta ndërmjet pedagogëve dhe studentëve, gjatë vitit akademik, përpara dhe pas sezoneve të provimeve. Konsultat u shërbejnë studentëve për të thelluar njohuritë e tyre dhe për të marrë informacion më të detajuar në lidhje punën e tyre kërkimore shkencore. Përvec konsultave të gjithë pedagogët kanë orë të vecanta gjatë të cilave presin studentët në zyrat e tyre që gjenden në godinën e ShLP Mesdhetare të Shqipërisë.