Sekretaria mesimore dhe zyrat e pranimeve

Sekretaria Mësimore dhe Pranimet kryen këto funksione:

  • Harton, plotëson, dhe mban të gjithë dokumentacionin e proçesit mësimor lidhur me studentët dhe provimet.
  • Realizon proçedurat e pranimeve si dhe mban dokumentacion përkatës.
  • Koordinon dhe monitoron realizimin e proçesit mësimor në ambjentet e ShLP Mesdhetare të Shqipërisë.
  • Informon studentët dhe publikun e interesuar për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me proçesin mësimor.
  • Pritja e aplikantëve dhe studenëtve të rinj.
  • Shpërndarje e informacionit për orientimin e aplikantëve dhe studentëve të rinj.
  • Kryerja e procedurave të pranimit të studentëve të rinj.
  • Ndjekja e ecurisë së studentëve të pranuar.
  • Mbajtja e adresaës postare, adresës elektronike dhe numrit të telefonit të çdo studenti.

Mbajtja e dosjes personale të çdo studenti.