Të Reja nga ShLP Mesdhetare e Shqipërisë

Çertifikimet ndërkombëtare për nivelet e njohjes së gjuhëve të huaja

Për të gjithë kandidatët e interesuar në programet e studimit për ciklin e dytë apo të tretë në Institucionet e Arsimit të Lartë, duhet të kenë çertifikime ndërkombëtare për nivelet e njohjes së gjuhëve të huaja.