Të Reja nga ShLP Mesdhetare e Shqipërisë

Konkurs per Vende Pune prane Shlp Mesdhetare e Shqiperise

Konkurs per Vende Pune prane Shlp Mesdhetare e Shqiperise

Shlp Mesdhetar e Shqiperise , hap konkurs per plotesimin e vendeve te punes ,me staf te brendeshme akademik ne fushat e meposhteme:

  1. Te te drejtes civile dhe publike
  2. Te Teknikes bankare, Menaxhimit Bankar, Analizes se Riskut
  3. Te Kontabilitetit ,Analize Financiare dhe Finances
  4. Te fushes Ekonomiks, menaxhim, Marketing
  5. Matematike, Statistike, Ekonometri , Metodat Sasiore
  6. Algoritmike,Organizim I sistemeve kompjuterike, Informatike, Arkitekture dhe Vleresim kompjuterash, Teoria e bazave te te dhenave, Menaxhim I Sistemeve te Informacionit.

Kriteret:

Te kete se paku graden Dr.i shkences ose te jete ne perfundim te pergatitjes se Dr.

 

Aplikimet te dergohen me email ne adresen :  info@umsh.edu.al

ose dorazi ne recepsionin e Shlp Mesdhetare te Shqiperise

Aplikimi duhet te perfshije

  1. Leter interesi,
  2. CV,
  3. Fotokopje te dokumenteve te shkollimit dhe kualifikimeve.

 

Afati I aplikimeve deri ne daten 10 Tetor 2015.