UMSH, marrëveshje bashkëpunimi me Akademinë e Studimeve Albanologjike


Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë dhe Akademia e Studimeve Albanologjike,  nënshkruan  një marrëveshje bashkëpunimi. Kjo marrëveshje, u firmos mes rekotrëve respektivë Akademik Gudar Beqiraj    dhe   Akademik Marenglen Verli. Sipas kësaj marrëveshjeje,  dy institucionet marrin përsipër të bashkëpunojnë në fushën e arsimit dhe kërkimit shkencor. Ato do të  inkurajojnë  kontaktet  e drejtpërdrejta   ndërmjet  anëtarëve  të personelit  akademik  të fakulteteve, departamenteve, institucioneve kërkimore dhe studentëve. Të dy institucionet arsimore do të munden të shkëmbejnë  personelin akademik për zhvillime leksionesh speciale nga autoritetet shkencore, në ciklet e ndryshme universitare nga niveli bachelor deri në studimet doktorale. Gjithashtu falë kësaj marrëveshjeje, UMSH dhe ASA do të munden të shkëmbejnë  studentë, të promovojnë dhe prodhojnë publikime të përbashkëta në kërkimin shkencor;si  dhe të organizojnë pjesmrrje në programe  të veçanta  akademike  afatshkurtra.