POLITIKA E PRIVATËSISË

 

Shkolla e Larte Private Mesdhtare e Shqiperise, mbledh dhe përpunon të dhëna personale në mbështetje të, “Ligjit nr.9741, datë 21.5.2007 për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar me ligjet nr. 9832, datë 12.11.2007 nr. 10 307, datë 22.7.2010 nr. 10493, datë 15.12.2011 nr. 82/2013, datë 14.2.2013”, LIGJ Nr. 80/2015, si dhe në përputhje me përcaktimet e “Ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012, ndryshuar me ligjin nr.120/2014 “Për mbrojtjen e të dhënave personale””.
  1. a) Ankuesit ndaj veprimeve ose mosveprimeve të SHLP MESDHETARE TE SHQIPERISE,

Kur paraqitet një ankim administrativ ose një kërkesë/ankesë nga çdo palë e interesuar ajo protokollohet në një regjistër të veçantë nga punonjësi i protokollit. Të dhënat personale që mblidhen përdoren vetëm për procesin e shqyrtimit të ankimit ose kërkesës/ankesës. Këto të dhëna mbahen në protokoll në një mjedis të sigurt dhe me akses të kufizuar.

SHLP MESDHETARE TE SHQIPERISE është angazhuar për të mbrojtur privatësinë e vizitorëve kur vizitojnë faqen e internetit të Universitetit në përputhje me dispozitat e Ligjit nr. 9887, datë 10.3.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”. Politika e Privatësisë përshkruan llojet e të dhënave të mbledhura dhe si do të përdoren këto të dhëna.

TË DHËNAT E MBLEDHURA

Njësoj si shumica e institucioneve dhe subjekteve në internet, adresat e Protokolleve të Internetit (IP)të vizitorëve në këtë faqe përdoren për të ndihmuar në diagnostikimin e problemeve me serverin e Mesdhetarit dhe për të administruar faqen e internetit të Universitetit, duke identifikuar si janë duke u përdorur faqet. Adresat IP nuk janë të lidhura me asgjë personalisht të identifikueshme. Kjo do të thotë se seancat e përdoruesit do të gjurmohen, por përdoruesit do të mbeten anonimë.

Adresat e e-mailit të dhëna nga vizitorët mund të përdoren për t’i dërguar atyre informacione, për t’iu përgjigjur kërkesave për informacion, si dhe /ose kërkesave apo pyetjeve të tjera.

Për të komunikuar në mënyrë më efektive me vizitorëte kësaj faqeje interneti, vizitorëve mund t’iu kërkohet të japin informacione personalisht të identifikueshme, të cilat mund të përfshijnë;për shembull, emrin, adresën e-mailit, ose numrin e telefonit.

SHLP MESDHETARE TE SHQIPERISE nuk do të shesë ose tregtojëasnjëherë me institucionet e tjera të arsimit të lartë, bizneset ose organizatat jofitimprurëse informacione personalisht të identifikueshme, të cilat janë dhënë vullnetarisht nga vizitorët përmes faqes www.umsh.edu.al, të tilla si; adresë e-maili, emër ose numër telefoni.

Në të njëjtën kohë, SHLP MESDHETARE TE SHQIPERISE do t’u ofrojë palëve të treta informacionet personalisht të identifikueshme të vizitorëve të kësaj faqe interneti, nëse një ose më shumë nga kushtet e mëposhtme ekzistojnë:

  • SHLP MESDHETARE TE SHQIPERISE ka marrë pëlqimin e përdoruesve për të ndarë me të tjerë informacionin në fjalë;
  • SHLP MESDHETARE TE SHQIPERISE, i kërkohet ose ai është i autorizuar për të ndarë me të tjerë informacionin në fjalë bazuar në legjislacionin në fuqi, vendime te gjykatave apo në një akt të

 

Ndryshimet në këtë politikë

Kjo Politikë e Privatësisë mund të amendohet herë pas here. Çdo ndryshim do të afishohet në këtë faqe.

Kjo politikë privatësie mbulon vetëm faqen www.umsh.edu.al dhe jo faqet e tjera të lidhura në këtë faqe. Ndryshimi apo përditësimi i kësaj politike privatësie, do të njoftohet menjëherë në këtë faqe.

 

Për çdo kërkesë për informacion apo paqartësi/ankesë në lidhje me politikën tonë të privatësisë, mund të na kontaktoni në adresën:

Blv Gjergj Fishta Nr.52, Tiranë, Shqipëri

Tel:                +3552422774

E-mail:          info@umsh.edu.al