Aktet ligjore

Vendim i Këshillit të Ministrave

Urdhër Nr. 124 i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr. 201 i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr. 291 i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr. 383 i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës

Urdhër Nr. 482 i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës

Udhezim nr. 52 per Gjuhet e Huaja

Statuti i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë

Regullore e Organizimit te Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë

Rregullore e Senatit

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN DHE PUNËN E NJËSISË SË SIGURIMIT TË BRENDSHËM TË CILËSISË DHE KURRIKULAVE

Kriteret e pranimit te studenteve ne cdo cikel

Organigrama

Kodi i Etikës

Akreditimi

SHLP Mesdhetare e Shqipërisë është i liçensuar me vendim të Këshillit të Ministrave, Nr.177, datë 19.2.2009.

Është i akredituar institucionalisht me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr.124, datë 29.03.2012.

Programet Bachelor janë akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr.124, datë 29.03.2012.

Programet Master janë akredituar me Urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Nr.291, datë 11.07.2012.

akreditimi